Translate

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

Phép luyện trùng

  

Lên thâm sơn cùng cốc, rừng thiêng nước độc, đợi vào đêm trăng tròn từ rằm khởi luyện liên tục cho tới 49 đêm, lấy ria mép của 1 con cọp để luyện, 
tìm 1 cái búp tre non, khoét 1 lỗ dưới đất vừa đủ để gắn cái râu cọp vào, sau đó cứ mỗi đêm ra chỗ đó cắm 9 cây nhang bằng trầm để luyện.
Đúng nữa đêm ngồi ngay ngắn đọc chú tập trung tư tưởng vào cái búp tre đó, liên tục khoảng 2 tháng, trong búp tre đó xuất hiện 1 con sâu lông độc. Mỗi ngày càng phát triển một lớn, trong cái lỗ gắn cái râu cọp. Khi nó bự lên do đọc thần chú mỗi ngày.
Khi luyện xong hoàn tất thì con này có mầu đỏ huyết hoặc mầu xanh lục đầy độc, sau này muốn sai khiến thì chỉ cần đọc chú triệu tới, người hiền dùng nó hút hết chất độc và chữa trị lành lại cho người khác, hoặc có người ác dùng nó để ếm kẻ thù sai khiến nó chích hoặc thư trùng độc vào nằm trong bụng kẻ thù, do thư ếm trúng phải chỉ có người chủ của nó hoặc các cao nhân mới có cách hóa giải.

Nắc mắc bà tá, ề hế ề hí, tha kháp tha kháp, sút kha sút kha cà bê sà nam bà ăn bà tắc, Thiên địa Ngũ hành, Năm non Bảy núi, Ngũ độc, bò cạp, rít độc, rắn độc, nhện độc, trùng độc, nghe lịnh Thầy Tổ đến đây phục lịnh, cấp cấp như luật linh. Mắc mắc Ngàn Khía Khía Ngẽn Nhai Ché Ché ,ngẽ e hé hé chẽ nga ché ché, cụt cụt cụt khía khía nghé, cụt cụt nghé khía ngẽ ché ché mắc mắc cà răng sây út út.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét